Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

kisbulvar.hu

 

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunk, az adatfeldolgozás, adatkezelés célját és törvényi kereteit, biztosítását hivatott rögzíteni melyet a kiadó – vagyis Az AdvertIcon Media Group - magára nézve kötelező erővel fogad el.

Szabályzatunk kialakításakor a következő törvényeket veszi figyelembe:

2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2010.évi CIV törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

2010 évi CLXXXV törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

1995 évi CXIX törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

1998 évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

2008 évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Szabályzatunk és Magyarország törvényei minden ember számára, nemre, rasszra, korra függetlenül biztosítja a szabadságjogokat, különösen a magánélethez való jogot. Az AdvertIcon Media Group kizárólag csak olyan adatokat kezel, tárol, továbbít, amely kezeléséhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. Az AdvertIcon Media Group a Felhasználók esetében a következő adatokat kezelheti: név, becenév, lakcím, szül hely és idő, Felhasználó által feltöltött profilkép, telefonszám, e-mail cím, IP cím. Továbbá a tartalomszolgáltatás sajtótermék mivoltára való tekintettel kezelhet az alábbi személyes adatokat: hang- és videó felvétel, képmás, fényképek, név, egyéb adatok.

Az adatkezelés jogalapja Felhasználó Szabályzatunkkal történő egyetértése és elfogadása.

Adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés célja a kisbulvar.hu internetes portálon belüli tartalom szolgáltatás nyújtása, személyre szabott tartalmak, hirdetések megjelenítése, statisztikai adatok gyűjtése, Felhasználó jogainak védelme.

A felhasználó a használat során hozzáférhetővé tett adatait Az AdvertIcon Media Group felhasználhatja a célzott tartalmak kézbesítésére. Az AdvertIcon Media Group a megadott adatokat más tevékenységre nem, használhatja fel. Személyes adatot harmadik személynek illetve hatóságok részére - hacsak a törvény erről máshogy nem rendelkezik kötelező erővel- kizárólag hivatalos határozat alapján vagy a Felhasználó írásbeli engedélyével lehetséges.

A Portál üzemeltetője, adatkezelője a megadott adatok hitelességét nem hivatott ellenőrizni. A megadott adatok hitelességéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az megadott e-mail címről csak ő veszi igénybe a szolgáltatást. Ezáltal bármi nemű felelősség kizárólag az adott e-mail címet regisztráló személyét terheli.

AdvertIcon Media Group a testre szabott kiszolgálások felhasználására cookie-kat használ, a portál legmagasabb szintű kiszolgálásának érdekében. A cookie-k igény szerint törölhetők a Felhasználó által a saját eszközéről, ez esetben a törléssel elfogadja a portál működésének gyengébb minőségét.

A kisbulvar.hu rendszer működtetése és felhasználása során a Felhasználó számítógépe által generálódó adatokat a rendszer automatikus eredményként rögzíti. Ezeket az adatokat a rendszer bejelentkezéskor és kijelentkezéskor automatikusan rögzíti. Ezek a rögzítések a felhasználó cselekménye és regisztrációja nélkül is naplózásra kerülnek.

Az Adatok csak tisztességesen és törvényesen szerezhetők be, csak törvényes célra, illetve a Szabályzatban megfelelő módon szabad tárolni. Az adatoknak a tárolás céljával megfelelő arányban kell állniuk, attól eltérő felhasználás nem elfogadott. AdvertIcon Media Groupnek meg kell tenni minden lépést arra vonatkozóan, hogy az adatállományunkban tárolt személyes adatok véletlen vagy jogtalan elvesztését, törlését, megsemmisítését, hozzáférhetőségét megakadályozza.

AdvertIcon Media Group, mint Adatkezelő vállalja, hogy a tulajdonába került adatokat a Szabályzatban rögzített módon használja és azokat harmadik félnek át nem adja. Ez alól kivételt képeznek a statisztikai célra begyűjtött adatok, melyek nem tartalmazhatják a Felhasználó nevét, illetve bármilyen beazonosításra alkalmas adatát, ezáltal a továbbításuk nem minősül Adatkezelésnek, Adattovábbításnak. Rendszerünk a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolódhatnak össze a regisztrálás során megadott adatokkal, sem más honlapok szolgáltatások igénybevételekor keletkezett adatokkal. a Felhasználót mindig tájékozatni kell az Adatkezelés illetve Adattovábbítás céljáról. A tájékoztatás megtörténik azzal, hogy a jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről, továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről. Minden Szabályzattól eltérő felhasználás esetén a Felhasználó előzetes hozzájárulását kell kikérni, a felhasználás megtiltásának fenntartásával. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy az Adatok harmadik fél részére történő továbbítása esetén felhívja a harmadik fél figyelmét ez irányú kötelességeinek teljesítésére. Felhasználó kérésére az Adatkezelő törlés helyett zárolhatja a Személyes adatokat, amennyiben az információk alapján az adatok törlése sértené az érintett érdekeit. Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta. A személyes adatok törléséről minden esetben értesíteni kell a felhasználót, illetve azt a harmadik személyt, akinek az adatokat Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés csak és kizárólag abban az esetben mellőzhető, ha a törlés az érintett jogos érdekeit nem sérti.

A személyes adatok kezelése addig tart, míg a Felhasználó adatainak törlését nem kéri. Az adatok törlésére irányított kérelmet a Szolgáltató kisbulvar@kisbulvar.hu e-mail címére, írásos formában kell megtenni. Kéréstől számított 15 napon belül a Szolgáltató törli a hozzáférést. Amennyiben szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja áll fenn, illetve jogellenes, megtévesztő adatok használata esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználói adatok azonnali törlésére. Amennyiben bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja áll fenn, az esetben a Szolgáltató jogosult az Adatokat az eljárás idejére megőrizni. A rendszer működése során automatikusan vagy technikailag rögzítésre kerülő adatok létrehozásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek megőrzésre.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az oldal „Profilom szerkesztése „ menüpont alatt állíthatóak be, illetve a személyes adatokat is itt lehet törölni. Amennyiben Felhasználó elfogadta a Hírlevelek fogadását, az esetben a leiratkozást a Hírlevelekről, a linken keresztül lehet elvégezni. Módosítások után a személyes adatokat visszaállítani nem lehet.

Személyes adatok kezeléséről érdeklődni, a kisbulvar@kisbulvar.hu e-mail címen, illetve az Adatkezelő postai címére küldött levélben lehet. A tájékoztatást csak megfelelően beazonosítható Felhasználó esetén tudunk nyújtani. Az e-mailben kért tájékoztatást csak a Felhasználó regisztrált e-mail címéről áll módunkban befogadni. Az Adatkezeléssel kapcsolatban csak a Felhasználó saját adatira, nem üzleti titoknak minősülő kérdésekre adunk tájékoztatást. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén Szolgáltató 15 nap alatt köteles választ küldeni. A határidő e-mail esetén a kézbesítési jelentést követő első munkanappal, levél esetén a kézbesítést követő első munkanappal indul.Az AdvertIcon Media Group külső céget Adatkezeléssel és Adattárolással nem bíz meg, az Adatokat saját vagy saját maga által bérelt technikai eszközein kezeli.

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációját külső szolgáltató rendszerein keresztül végzi ( Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, Linkedin, Instagram) így az adatkezelés tekintetében a szolgáltató Adatvédelmi irányelvei a meghatározóak.

Az AdvertIcon Media Group adatokat csak a következő okokból továbbíthat:

  • külső szolgáltató részére kizárólag a Szabályzatban meghatározott célra

  • illetékes hatóságnak, ha erre jogszabály vagy jogerős ítélet, kötelezés kötelezi

A felsorolt okokból származó Adattovábbítás esetén és az ebből származó következményekért az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Amennyiben AdvertIcon Media Group a tartalomszolgáltatás, tárhely szolgáltatás, reklámfelület részét vagy egészét harmadik személy tulajdonába adja, ez esetben külön hozzájárulás nélkül az Adatokat átadhatja a harmadik személy részére, abban az esetben, ha ez, a Felhasználót, hátrányosabb helyzetbe nem hozza. AdvertIcon Media Group az Adattovábbításról, Adatkezelésről pontos nyilvántartást köteles vezetni.

Az AdvertIcon Media Group tájékoztatja Felhasználóit, hogy folyamatosan fenntartjuk az általunk végzett Adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásának lehetőségét.

Az AdvertIcon Media Group fenntartja a jogot, hogy Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja.

Az AdvertIcon Media Group fenntartja a jogot a Felhasználó felé az Adatkezelésről szóló tájékoztatás megtagadására, személyes adatok helyesbítésének igényére, személyes adatainak törlésére, zárolására.


Adatkezelő adatai:

AdvertIcon Media Group

E-mail: kisbulvar@kisbulvar.hu

A honlap sütiket használ a böngészés támogatására és egyes funkciók elérésére. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához. A sütik kezeléséről további információt az Adatvédelem menüpont alatt talál.